021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

یاسمین سعادت

درس‌هایی از بنگاه‌ بین‌المللی
تحصیلات:

دکترای اقتصاد توسعه و توسعه بین‌المللی؛ دانشکده حقوق دانشگاه تافتس آمریکا

کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و توسعه بین‌المللی؛ دانشکده حقوق دانشگاه تافتس آمریکا

کارشناسی اقتصاد؛ دانشگاه علوم اجتماعی گرنوبل فرانسه

سوابق شغلی:
  • عضو هیئت مدیره SEAF
  • عضو ارشد موسسه هانت
  • اقتصاددان، مسئول سرمایه‌گذاری و مدیر عملیات تسهیلات سبد دارایی تجاری در بانک جهانی و IFC
  • رئیس محصول مالی تجارت ساختاریافته کالا در IFC
  • عضو اصلی و مدیر ارشد عملیاتی پوتوماک ریور کپیتال
درس‌هایی از بنگاه‌ بین‌المللی:

یاسمین سعادت
درس‌هایی از بنگاه‌ بین‌المللی