021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

مهدی شفیعی قاسمی

مدیریت استراتژیک
شرح تحصیلات:

دکترای مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی:
  • قائم مقام گروه توسعه صنعت و مدیریت شهید شریف
  • مدیر هسته پژوهشی توسعه صنعت و مدیریت شریف مستقر در مرکز کارآفرینی
  • معاون پژوهشی پژوهشکده مجازی صنعت، معدن و تکنولوژی
  • مشاور طرح پشتیبان دانشگاه صنعتی شریف
  • نماینده دانشکده مهندسی صنایع در شورا صنفی
  • مشاور طرح ورودی‌های دانشگاه صنعتی شریف
مدیریت استراتژیک:

مهدی شفیعی قاسمی
مدیریت استراتژیک