021-91034207
تهران ، خیابان آزادی
تهران ، خیابان آزادی
021-91034207

آرش رئیسی‌نژاد

ریسک‌های ژئوپلیتیک برای کسب‌و‌کارها
شرح تحصیلات:

دکتری روابط بین‌الملل؛ دانشگاه بین­‌المللی فلوریدا، میامی-آمریکا

کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل؛ دانشگاه بین‌­المللی فلوریدا، میامی- آمریکا

کارشناسی ارشد علوم سیاسی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی شیمی (گرایش طراحی فرایندهای نفت)؛ دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق شغلی:
 • استادیار روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • مشاور اتاق بازرگانی، صنعت،٬ معدن و کشاورزی تهران
 • معاون گروه روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
 • پژوهشگر پسادکترا، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • استادیار مدعو گروه علوم سیاسی و روابط بین‌­الملل، دانشکده امور عمومی و بین­‌المللی دانشگاه بین‌­المللی فلوریدا، میامی- آمریکا
 • پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات بین­‌المللی، دانشگاه ساینس پو، پاریس- فرانسه
 • پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه بین­‌المللی فلوریدا، میامی- آمریکا
 • دستیار تدریس در گروه علوم سیاسی و روابط بین‌­الملل، دانشکده امور عمومی و بین­‌المللی دانشگاه بین‌­المللی فلوریدا، میامی- آمریکا
سوابق پژوهشی:

کتاب‌ها:

 • کتاب ایران و راه ابریشم نوین: از ژئوپولیتیک راه تا دیپلماسی راه، سال 1400
 • The Shah of Iran, the Iraqi Kurds, and the Lebanese Shia (Palgrave Macmillan, June 2018).

مقالات بین‌المللی:

 • “Iran’s Geopolitical Strategy in the Region: Containment of Geography and History”, Iranian Review of Foreign Affairs. (Feb. 2021)
 • “Media, Security, and the Iranian Nuclear Crisis”, International Journal of Media & Cultural politics, vol. 16, no. 1. (Jan. 2021).
 • “Cultural Opportunity and Social Movements,” Journal of Sociology of Islam, vol. 4, no. 3. (July 2016).
 • “Fragmented Collective Action and Fragile Collective Identity,” Journal of Iranian Studies, vol. 48, no. 2 (Feb 2014

مقالات علمی-پژوهشی:

 • تنهایی استراتژیک ایران و سیاست خارجی غیردولتی: از نفرین جغرافیا تا مخمصه ژئوپلتیک، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلتیک، ۶۹ (۳).
 • مثلث راه ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ۲۸ (۱۱۷).
 • کمربند زمینی راه ابریشم نوین و ژئوپلیتیک آسیای مرکزی، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، ۱۰ (۱).
 • هند، راهبرد کلان مائوسام و منافع ملی ایران، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، ۳ (۸).
 • جنگ چالدران: خوانشی ژئوپلیتیکی، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، ۳ (۱۸).
 • قدرت ژئواکونومیک راه ابریشم نوین: سرمایه‌گذاری در کمربند و جاده و چرخش در موازنه قوای جهانی، فصلنامه سیاست خارجی، ۱(۳۵)، ۵۳-۸۲.
 • انقلاب و جنبش‌های اجتماعی: خوانشی نوین، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، زمستان ۱۳۹۷
 • امنیت وجودی و مسئله هسته‌ای ایران: خوانشی نوین، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، زمستان ۱۳۹۷

مقالات در رسانه­‌های تخصصی معتبر بین‌­المللی:

پروژه‌های پژوهشی:

 • طرح جامع امنیت انرژی ایران پژوهشکده شریف، اندیشکده کسب‌و‌کار شریف
 • پتانسیل‌های تجاری غرب آسیا در راه ابریشم نوین، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران
 • ایران، آسیای مرکزی و راه ابریشم نوین، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، دانشگاه تهران

کنفرانس‌­های بین­‌المللی:

 • Arash Reisinezhad. “Political Discourse and Critical Geopolitics of the Shia Crescent”. 3rd DiscourseNet – Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso—Knowledge and Power in a Polycentric World: Discourses across languages, cultures, space, Paris, September 10-14, 2019.
 • Arash Reisinezhad. “Security, Media and the Iranian Nuclear Program.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). San Francisco, April 4-7, 2018.
 • Arash Reisinezhad. “Iran and Its Regional Proxies.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). Baltimore, February 22-25, 2017.
 • Arash Reisinezhad. “ISIS: Power, Violence, and the State of Exception.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). Baltimore, February 22-25, 2017.
 • Arash Reisinezhad. “Pre-Revolutionary Iran and the Shia Lebanese.” Annual Meeting of Middle East Studies Association (MESA). Boston, November 17-20, 2016.
 • Arash Reisinezhad. “Ambiguous Connections: Iran and Yemeni Houthi.” 7th Annual Gulf Research Meeting (GRM). London, Cambridge, August 16-19, 2016.
 • Arash Reisinezhad. “Foundations of Iran’s National Identity.” Annual National Meeting of Mid-West Political Science Association (MPSA). Chicago, IL, April 7-10, 2016.
 • Arash Reisinezhad. “Post-Modern Empire: Iran’s Ties with Islamic Militant Groups.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). Atlanta, March 16-19, 2016.
 • Arash Reisinezhad. “Social Movements and Regional Diffusion.” Annual Meeting of American Political Science Association (APSA). San Francisco, September 3-6, 2015.
 • Arash Reisinezhad. “New Kurdistan: Geopolitics, Energy, and Identity.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). Toronto, Canada, March 26-29, 2014.
 • Arash Reisinezhad. “Social Movements and Their Regional Diffusion.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). San Francisco, April 3-6, 2013.
 • Arash Reisinezhad. “US-Iran Relations.” Annual Convention of International Studies Association (ISA). San Francisco, April 3-6, 2013.
 • Arash Reisinezhad. “Security and the Arab Spring.” Annual National Meeting of Mid-West Political Science Association (MPSA). Chicago, April 11-14, 2013.
 • Arash Reisinezhad. “Iran’s Strategic Culture.” Annual National Meeting of Mid-West Political Science Association (MPSA). Chicago, April 11-14, 2013.
 • Arash Reisinezhad. “Islam and Social Movement: Religious Opportunities and Constraints.” Annual Meeting of Middle East Studies Association (MESA). Denver, November 17-20, 2012.
 • Arash Reisinezhad. “Cultural Opportunity and the Arab Spring.” Workshop Rethinking the Monarchy-Republic Gap in the Middle East, Marburg, Germany, September 20-21, 2012.
 • Arash Reisinezhad. “The Effect of Master Protest Frame in the Emergence of Social Movement: Iran and Egypt.” Annual Meeting of American Sociology Association (ASA). Denver, August 17, 2012.
 • Arash Reisinezhad. “Culture and Social Movement: Egypt and Tunisia.” Annual National Meeting of Mid-West Political Science Association (MPSA), Chicago, April 12-14, 2012.
 • Arash Reisinezhad. “Media and informal spaces in Iran.” Annual Meeting of Southern Political Science Association (SPSA). New Orleans, January 12-14, 2012.
 • Arash Reisinezhad. “The Emergence of the Collective Identity.” Annual Meeting of Middle East Studies Association (MESA). Washington D.C., December 1-4, 2011.
 • Arash Reisinezhad. “The Role of Master Protest Frame in the Arab Spring.” (It was canceled) Annual Meeting of American Political Science Association (APSA). New Orleans, August 30-September 2, 2012.

 

ریسک‌های ژئوپلیتیک برای کسب‌و‌کارها

آرش رئیسی‌نژاد
ریسک‌های ژئوپلیتیک برای کسب‌و‌کارها